Текст

аг1о

Перевод

1) [аг1онан, аг1онна, аг1оно, аг1оне, б; мн.аг1онаш, б] бок; аьрру аг1о левый бок; 2) [аг1онан, аг1онна, аг1оно, аг1оне, й; мн.аг1онаш, й] сторона; массо а аг1ор со всех сторон; 3) [аг1онан, аг1онна, аг1оно, аг1оне, й; мн. аг1онаш, й] страница; журналан аг1о страница журнала